Hadits Bukhari » Kitab Al-Wakalah (perwakilan)

NoJudul BabBab Arab
1 Perwakilan seorang rekan kepada rekannya dalam pembagian dan selainnya وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
2 Jika seorang Muslim mewakilkan seorang kafir harbi di wilayah perang atau daerah Islam إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام
3 Perwakilan dalam penukaran uang dan timbangan الوكالة في الصرف والميزان
4 Jika seorang pengembala atau wakilnya melihat kambing yang akan mati atau sesuatu yang merusak, maka ia boleh menyembelih atau memperbaiki yang ia takutkan kerusakannya إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح
5 Perwakilan orang yang hadir atau yang tidak hadir adalah dibolehkan وكالة الشاهد والغائب جائزة
6 Mewakilkan dalam pembayaran hutang الوكالة في قضاء الديون
7 Jika memberikan sesuatu kepada wakil atau utusan kaum maka itu boleh إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
8 Jika seseorang mewakilkan untuk memberikan sesuatu tetapi ia tidak menjelaskan berapa yang akan ia berikan, إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي
9 Wanita mewakilkan kepada imam untuk menikahkannya وكالة المرأة الإمام في النكاح
10 Jika wakil menjual sesuatu yang rusak, maka jual belinya ditolak إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود

Hadits Bukhari » Kitab Al-Wakalah (perwakilan)


Rasulullah memerintahkan aku agar menyedekahkan apa yang ada diatas punggung unta (pelana) yang kami sembelih begitu juga . . .

memberikan kepadanya seekor kambing yang Beliau bagikan untuk para sahabat Beliau dan tersisa anak kambing yang sudah bisa berdiri sendiri. Kemudian diceritakan hal itu kepada Nabi maka Beliau bersabda: Ambillah . . .

Aku mengirim surat kepada Umayah bin Khalaf agar ia menjagaku dalam urusan keluargaku dan harta bendaku di Makkah dan aku akan menjaganya dalam urusan keluarganya dan harta bendanya di Madinah. Ketika aku menyebut nama Ar-Rahman ia berkata; Aku tidak mengenal Ar-Rahman, tulislah namamu ketika engkau masih di jahiliyah. Maka aku menulis namaku 'Abdu 'Amru. Ketika terjadi perang Badar aku keluar ke gunung untuk menjaganya ketika orang-orang tidur. Kemudian Bilal melihatnya, lalu ia keluar hingga . . .

Apakah semua kurma Khaibar seperti ini? Maka orang itu menjawab: Sesungguhnya kami mengambil satu sha'jenis kurma ini dengan dua sha' kurma lain dan dua sha'kurma ini dengan tiga sha' kurma lain. Maka Beliau bersabda: Janganlah kamu berbuat seperti itu. Juallah dengan dirham kemudian belilah dengan dirham pula. Dan bersabda: Dan dengan timbangan seperti itu . . .

dia memiliki kambing yang mencari makan didekat pepohonan. Lalu budak wanita kami melihat ada satu ekor kambing yang mati. Maka dia mengambil batu lalu menyembelihnya dengan batu tersebut dan berkata, kepada mereka; Janganlah kalian makan sampai aku menanyakannya kepada Nabi atau kita utus seseorang untuk menanyakannya kepada Nabi . Lalu dia menanyakan Nabi tentang maalah ini atau mengutus seseorang. Maka Beliau memerintahkan untuk memakannya. 'Ubaidullah berkata: Maka hal ini menakjubkan . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.