Hadits Bukhari » Kitab Talaq


Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak . . .

Hendaklah ia merujuknya kembali. Aku bertanya, Apakah talak itu dihitung? ia menjawab, Kenapa tidak? Dan dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Ibnu Umar bahwa beliau bersabda: Perintahkan padanya, hendaklah ia meruju'nya kembali. Aku bertanya, Apakah talak itu juga dihitung? Ibnu Umar menjawab, Bagaimana bila ia tak mampu dan juga pandir? Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits Telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu . . .

Sesungguhnya kamu telah berlindung dengan Dzat Yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu. Abu Abdullah berkata; Hadits itu diriwayatkan oleh Hajjaj bin Abu Mani' dari kakeknya dari Az Zuhri bahwa Urwah Telah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah . . .

Sesungguhnya kamu telah berlindung dengan Dzat Yang Maha Melindungi. Setelah itu, beliau keluar dan berkata, Wahai Usaid, berilah ia dua helai pakaian dari katun dan kembalikanlah ia kepada keluarganya. Dan Al Husain bin Al Walid An Naisaburi berkata; dari Abdurrahman dari Abbas bin Sahl dari bapaknya dan Abu Usaid keduanya berkata; Nabi menikahi Umayyah binti Syarahil. Dan ketika wanita itu dipertemukan dengan beliau. beliau pun merangkulkan tangan kepada wanita itu, sepertinya wanita itu tak . . .

memerintahkannya untuk meruju'nya kembali. Jika wanita itu suci dan ia ingin untuk menceraikannya, maka ia boleh menceraikannya. Aku bertanya, Apakah itu terhitung talak? ia berkata; Apakah kamu kira ia tak mampu atau . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.